תקן העמותה |מפת האתר |חברי ההנהלה |תשלומים |English
סעיף 46-הסבר

סעיף 46-הסבר

"סכום התרומות המוכרים העולה על 180 ש"ח (בשנת 2012) ניתן זיכוי בשיעור 35% מסכום התרומות עד לגובה 30% מההכנסה החייבת"
"זיכוי בשל תרומה שניתנה למוסד ציבורי לפי סעיף 46
לפקודת מס הכנסה
בנוסף לכך שהמדינה מעודדת מוסדות ציבור על ידי מתן הטבות המס למוסדות עצמם, היא
מעודדת גם את האזרחים לתרום כספים למוסדות אלו. בסעיף 46 לפקודה נקבעו הוראות
למתן זיכוי בשל תרומה למוסד ציבורי;
לפי סעיף 46 לפקודה, אדם שתרם בשנת המס סכום העולה על 380 ש"ח ל"מוסד ציבורי"
יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של %35 מסכום התרומה ליחיד ובשיעור מס
החברות כאשר מדובר בחבר בני אדם, בהתקיים התנאים הבאים:
1. המוסד הוא "מוסד ציבורי" כהגדרתו בסעיף 2(9( לפקודה.
2. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע כי המוסד הוא "גוף ציבורי" לעניין
סעיף 46 לפקודה.
הסכום שבשלו יינתן הזיכוי לא יעלה על %30 מההכנסה החייבת של התורם באותה שנה או
על 4 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.
עודף התרומות העולה על %30 מהכנסת התורם בשנה מסויימת יוכר לתורם כתרומה בשנים
הבאות (עד 3 שנים בזו אחר זו)"

http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch07/docs/perek21.pdf

אישור 46 על העמותה